Chỉ cần có HSK3 là miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi THPT 2021

       Ngày 5.4.2021 Bộ giáo dục và Đào tạo ra văn bản Số 1318: /BGDDT-QLCL về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2021(https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2899) , trong đó có Phụ lục nêu rõ nếu học sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc do: " Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The NationalCommittee for the Test of Proficiency inChinese); Tổng viện Khổng tử (Trung Quốc)" cấp. Thì sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi TN PTTH. Tuy nhiên không ít trường THPT còn lúng túng trong việc xem xét chứng chỉ tiếng Trung HSK lý do: Từ năm 2018 trở về trước chúng chỉ HSK do Tổng viện Khổng Tử (HanBan) đóng dấu và ký tên là Chủ nhiệm Viện Khổng Tử bà XuLin(许琳) . Đến tháng 6 năm 2020,Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban) đã được Bộ giáo dục TQ chuyển tên gọi thành Trung tâm giao lưu hợp tác ngôn ngữ trong và ngoài nước Bộ Giáo dục Trung Quốc (教育部中外语言交流合作中心) (xem hình ảnh công văn trên). Tuy nhiên trong văn bản hướng dẫn 1318 của Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam vẫn còn ghi là HanBan điều đó đã làm một số THPT lúng túng khi tiếp nhận chứng chỉ HSK mới do Trung tâm giao lưu hợp tác ngôn ngữ trong và ngoài nước Bộ Giáo dục Trung Quốc (教育部中外语言交流合作中心)cấp. 

        Do đó học sinh gặp trường hợp trên có thể chụp Chứng chỉ HSK gửi cho trường và nhờ Trường liên hệ chuyên viên Bộ Giáo dục xác minh, hoặc gửi các văn bản liên quan trên để giải thích. Chúng chỉ HSK được cấp có thể xác minh trên trang web http://www.chinesetest.cn/  . Điểm thi HSK Đà Nẵng là điểm thi Ủy quyền DUY NHẤT tại Đà Nẵng của HanBan trước đây và Trung tâm giao lưu hợp tác ngôn ngữ trong và ngoài nước Bộ Giáo dục Trung Quốc (教育部中外语言交流合作中心-) hiện nay. 

       Đăng ký thi qua web chính thức của điểm thi HSK Đà Nẵng  https://hskdanang.com.