DANH SÁCH THI HSK-HSKK 19.6

THÍ SINH DỰ THI XEM THÔNG TIN CÁ NHÂN (TÊN, NGÀY SINH VÀ SỐ CMND) NẾU CÓ SAI SÓT, GỬI EMAIL ĐÍNH CHÍNH VỀ : [email protected] ĐỂ PHẢN HỔI, CẢM ƠN!

HSK 2:

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
NGUYEN QUANG HUY 阮 光 辉 206320489 2000-09-03 HSK2
TRAN NGOC THAO NHI   201759538 1999-11-16 HSK2
NGUYEN THI THANH XUAN   187887886 2000-07-27 HSK2
PHAN THI THANH NHU   201780615 2000-08-24 HSK2
VO THI LE HUYEN   212434822 2000-07-09 HSK2
LE HUYEN TRANG   201785676 1999-10-11 HSK2
NGUYEN THI THUY LINH   184405445 2000-06-19 HSK2
ALANG THI AM   206153124 1999-09-05 HSK2
BUI THI MINH HUYEN 裴氏明玄 184108964 1995-02-16 HSK2
BUI TRAN TINH TAM   205941945 1997-06-18 HSK2
HUYNH THI LE QUYEN   206200684 1997-09-09 HSK2
LE QUY TRAM   206380660 2000-07-15 HSK2
NGO MINH HANG   206308550 2000-05-14 HSK2
NGO NGOC HAN   201832097 2000-12-14 HSK2
NGO THUY VI 吴翠为 206372891 2001-10-28 HSK2
NGUYEN MINH XUAN   212461781 1999-11-16 HSK2
NGUYEN THI BICH CHI   225551124 1993-07-04 HSK2
NGUYEN THI BINH   215432601 1997-10-31 HSK2
NGUYEN THI DIEM   212582132 2000-11-14 HSK2
NGUYEN THI KIM CHI   205843254 1994-02-18 HSK2
NGUYEN THI LINH   187910384 2000-10-01 HSK2
NGUYEN THI THU SUONG   191988411 1996-08-12 HSK2
NGUYEN THI XUAN TRANG   206330005 1997-10-08 HSK2
TRAN LE KHANH CHI   206244485 1999-11-02 HSK2
TRAN NAM KE THIEN   122015 2015-01-10 HSK2
VO THI LINH   184334459 2000-11-20 HSK2
NGUYEN THI DUNG   212183052 1974-04-05 HSK2
BUI THAI HUYEN MY   C5337292 1997-02-03 HSK2
HUYNH NGOC BAO TRAN   201797711 2000-10-18 HSK2
NGUYEN THI THUY LINH   044300002433 2000-01-12 HSK2
NGUYEN THI DONG   206195943 1997-08-25 HSK2
CAO LAN ANH   201780407 2000-01-15 HSK2
LE DIEP LY   201772318 1998-07-17 HSK2
BACH THAI THANH   201777959 1999-02-12 HSK2
BUI VO THAO NGUYEN   212843597 2000-06-28 HSK2
CAO THANH SANG   225926675 1999-08-14 HSK2
DANG THI DIU   201799839 1999-01-05 HSK2
DO NGUYEN NHU QUYNH   201799116 2000-11-07 HSK2
DOAN THI PHUONG   231194475 1998-09-19 HSK2
DUONG HAC VINH   233230071 1997-11-20 HSK2
DUONG NGUYEN PHU QUANG   201818179 2000-11-25 HSK2
HOANG NGOC MINH   1973866165 2001-08-19 HSK2
HOANG THI THUY LINH 黄氏垂泠 184332074 2000-04-05 HSK2
HUYNH QUOC THIEN   201708319 1997-02-02 HSK2
HUYNH THI TUYET MAI 黄氏雪梅 201820852 2000-09-16 HSK2
HUYNH VO HONG CAM   221483726 1999-08-15 HSK2
LE NGUYEN THUY DUNG   231166999 1999-04-06 HSK2
LE PHAM HUYEN MY   201807675 1999-06-01 HSK2
LE THAN BICH NGOC   241822345 1999-12-08 HSK2
LE THI TINH 黎氏情 197416569 2000-07-16 HSK2
LE THI VI NA 梨那 206248737 2000-01-01 HSK2
LE THI XUAN   038199006103 1999-05-20 HSK2
LUONG THU TRA   038198005693 1998-02-12 HSK2
NGO THI YEN   194585006 1997-12-12 HSK2
NGU KHANH QUYNH   242028762 2004-09-12 HSK2
NGUYEN DUY KHANH 阮维庆 201822455 2001-05-17 HSK2
NGUYEN PHAN HUY HOANG 阮潘辉煌 206189872 1998-02-16 HSK2
NGUYEN THI BAO NGAN   206282430 1999-05-01 HSK2
NGUYEN THI HA NHI   175004014 1999-01-04 HSK2
NGUYEN THI HONG HANH   187871433 2000-02-01 HSK2
NGUYEN THI NGOC QUYEN 阮氏玉娟 044301001863 2001-01-17 HSK2
NGUYEN THI PHUONG THAO   241751341 1999-05-09 HSK2
NGUYEN THI THUY DUONG   241758488 1999-06-10 HSK2
NGUYEN THI THUY HIEN   044199000462 1999-07-02 HSK2
NGUYEN THI TY PHUC 阮氏子福 197358066 1997-03-17 HSK2
NGUYEN TRA GIANG   241627832 1999-02-21 HSK2
NGUYEN TRUONG THAI DUONG   201790209 2000-05-18 HSK2
NGUYEN VAN NHAT KHANH   192102338 2000-10-21 HSK2
NGUYEN VAN THUAN   201803547 2000-04-18 HSK2
NGUYEN VAN TUNG   187810048 2000-07-01 HSK2
PHAM NGO DONG TRIEU   201755854 1999-12-10 HSK2
PHAM NGUYEN HOANG AN   206363461 1999-05-25 HSK2
PHAM THI LAN ANH   231185628 2001-05-17 HSK2
PHAM XUAN TUNG   201827804 2000-12-30 HSK2
PHAN THI LINH   187745129 1999-09-19 HSK2
PHAN THI MINH NGUYET   184303763 1999-07-20 HSK2
SO THI THANH TAM   206248792 2000-10-16 HSK2
TANG NHU QUYNH   201784899 2000-11-30 HSK2
TRAN PHAM LAN TRINH   221468682 2000-02-01 HSK2
TRAN THI DIU THANH   215510497 2000-10-19 HSK2
TRAN THI HUYEN   201805271 2000-07-19 HSK2
TRAN THI THUY DUONG   036195001431 1995-06-28 HSK2
TRUONG NGUYEN HOANG DUONG   206275988 2000-06-12 HSK2
TRUONG THU TRANG   1198016587 1998-06-19 HSK2
VO HONG KHANH   201812907 1999-04-21 HSK2
VO THI MY DUYEN 武氏美缘 212587775 1999-04-20 HSK2
VO THI THUONG 武氏怆 225820687 1999-01-19 HSK2
VO THUC HA YEN   187696825 1997-06-19 HSK2
NGUYEN VAN TUAN   215386027 1996-01-06 HSK2

 

HSK 3

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
TRAN BUI MINH PHUONG   025862663 1999-04-28 HSK3
TRAN TUAN KHOA   371878427 1999-03-10 HSK3
TRAN LE DIEM HANG   206317869 1999-07-29 HSK3
LE THI MY TUYET 黎氏美雪 197416331 2000-01-17 HSK3
PHAM VIET DUNG   022096001974 1996-11-04 HSK3
NGUYEN THI THU HUONG 阮市秋乡 225615984 1999-10-12 HSK3
NGUYEN THI THUY NGOC   201796664 2000-05-22 HSK3
THAI THI BICH LOAN   206270356 1999-10-20 HSK3
HO HOANG TU ANH   201894672 2004-06-13 HSK3
VO THI NHU 武 氏 如 187761597 2000-08-09 HSK3
LE TRAN BICH HIEN 安娜 201795523 1999-04-14 HSK3
HUYNH THI NGOC HIEN 黄氏玉贤 206394688 2001-09-10 HSK3
NGUYEN DUC MANH 阮德孟 241743306 1999-08-25 HSK3
DUONG NGOC TRINH 杨玉贞 206292101 1999-07-12 HSK3
DO HOANG NGOC NHU 杜黄玉如 001303015965 2003-08-14 HSK3
LE THI NGOC MY LE 黎氏玉美 201647564 1992-04-02 HSK3
LE THI TO LOAN   221456916 1999-02-18 HSK3
NGUYEN HA BAC 阮河北 206410382 2000-08-26 HSK3
NGUYEN DOAN MY LINH   273647238 1999-04-09 HSK3
NGUYEN THI TRUC LY 阮氏竹璃 206451584 2001-07-13 HSK3
NGUYEN THI THU HOAI   184407114 2000-10-02 HSK3
TRAN THI PHUONG TRAM   206178826 1997-02-13 HSK3
PHAM THI KIM NGAN   206221183 1999-03-13 HSK3
BUI THI KIM THI   215451465 1999-05-10 HSK3
DANG THI MINH NGOC   221463305 1999-08-02 HSK3
DINH LAN KIEU   215465338 1998-07-12 HSK3
DO THI THUY DUNG 杜 氏 垂 容 038300014936 2000-11-24 HSK3
DOAN LONG BIEN   206123676 2000-08-07 HSK3
HA PHAM SON NU   215487602 1999-02-02 HSK3
HOANG THI OANH 黄氏瀅 187853786 2000-09-20 HSK3
HOANG TRONG MINH QUANG   201870018 1985-04-24 HSK3
LE BAO TRAN   197436653 2001-02-11 HSK3
LE HA KIEU TRANG   044301000308 2001-07-10 HSK3
LE HO BAO TRAM   206283501 1999-09-08 HSK3
LE THI AI NHI   230995156 1996-01-01 HSK3
LE THI KIEU LINH 桥玲 206436079 2003-01-15 HSK3
LE THI NGOC PHUONG   C0641836 1988-11-18 HSK3
LE THI TU SUONG   212827933 1996-02-10 HSK3
LE THI VAN ANH   197385653 2001-01-07 HSK3
LE THUY DUONG   250997322 1996-02-12 HSK3
LE TUYET MAI   201841937 2003-04-23 HSK3
LUONG THI KIM HAO   212831664 1997-08-19 HSK3
LUONG THI MINH HUE   197401874 2001-03-31 HSK3
NGO ANH THI   215480431 1999-02-02 HSK3
NGO THUY HOA   215464721 1999-06-05 HSK3
NGUYEN HONG HOA   215479576 1998-09-06 HSK3
NGUYEN HONG KHANH LINH   215490378 1999-09-29 HSK3
NGUYEN MINH NGUYET   044303004706 2003-03-14 HSK3
NGUYEN NHU QUYNH 阮茹琼 212846023 1999-10-10 HSK3
NGUYEN QUOC MANH   205760887 1993-12-06 HSK3
NGUYEN THI BICH GIANG   212487351 1998-12-02 HSK3
NGUYEN THI BICH HANG   245261004 1995-09-01 HSK3
NGUYEN THI HIEP   186134679 1984-02-10 HSK3
NGUYEN THI HOAI PHUONG 阮氏坏芳 197362316 2000-01-30 HSK3
NGUYEN THI KIM THOA   206362738 2001-10-16 HSK3
NGUYEN THI MINH PHUONG   212431960 1998-12-20 HSK3
NGUYEN THI MINH THUY   206210271 2000-01-12 HSK3
NGUYEN THI MY LY   206246536 2001-10-29 HSK3
NGUYEN THI THUY   152219430 1999-03-22 HSK3
NGUYEN THI TUONG VY   215448594 1999-06-28 HSK3
NGUYEN THI UYEN   044199001039 1999-02-06 HSK3
PHAM ANH THU   212580472 1999-11-02 HSK3
PHAM MINH THU   206194803 2001-04-01 HSK3
PHAN THI THANH VAN   192031097 1999-11-10 HSK3
TANG THI LANH   205685620 1993-01-01 HSK3
TRAN LE MY NHU   215488956 1999-07-23 HSK3
TRAN THI HOAI TU   215487970 1999-01-03 HSK3
TRAN THI TUYET NHIEN   215459730 1999-10-05 HSK3
VO NGUYEN QUYNH NHU   215524878 1998-08-20 HSK3
VO THI PHUONG THAO 武氏房草 197437939 2000-02-27 HSK3
VO THI THAI NGUYEN   233277081 1999-02-09 HSK3
VO THI TO NU   215479663 1999-11-28 HSK3
VO THI TRUONG LINH 玲玲 201845540 2001-10-28 HSK3
VU PHAM THANH PHONG   251207629 1999-02-11 HSK3
VU THI HUE   245300402 1997-10-22 HSK3
PHAN THI THUY TIEN   212896257 2003-10-14 HSK3
HUYNH THI KIEU DIEM   212538848 2003-11-24 HSK3
TRUONG THI THU HA   212863067 2001-05-14 HSK3
NGUYEN THI MINH HUY   212718899 1996-04-25 HSK3
LE THI TRUC SEN 竹莲 206431798 2003-05-06 HSK3
BUI THI NHU QUYEN   212860930 2001-03-10 HSK3
CAO THI KIEU MY   215473458 1999-12-10 HSK3
CAO THUY HIEN   215483493 1999-01-03 HSK3
DANG BUI NHAT LE   215455871 1999-09-14 HSK3
DANG CHAU ANH   212481257 1998-08-03 HSK3
DUONG THI THANH   187217624 1994-04-14 HSK3
DUONG TUYET LY 杨雪漓 215479154 1999-05-05 HSK3
H KRUYT ENUOL   241633973 1997-07-10 HSK3
HO HOANG GIA MINH 胡黄嘉明 201796803 2001-10-01 HSK3
HO THI THU VUONG 胡氏秋王 221469869 1999-05-20 HSK3
HO THI THUY HANG   206187892 1999-11-14 HSK3
HO THI TIN   241760197 1999-01-20 HSK3
HOANG THI THUY LINH   241057960 1988-03-12 HSK3
KIEU THI BANG   184364077 1999-03-11 HSK3
LE DANG MY DUYEN   221472886 1999-08-13 HSK3
LE DIEP LINH   054199000077 1999-04-25 HSK3
LE HUYNH NGOC ANH   241867550 2002-01-11 HSK3
LE NGUYEN THU UYEN   215489620 1999-08-29 HSK3
LE THI DANG   206337276 2000-12-10 HSK3
LE THI HOAI 黎氏怀 184377039 2000-01-02 HSK3
LE THI KIEU NGAN   205780001 1993-04-10 HSK3
LE THI MINH TAM   205385932 1990-01-02 HSK3
LE THI MY VY   215487380 1999-10-18 HSK3
LE THI NHAT PHUONG 日芳 206286612 2000-08-07 HSK3
LUONG QUOC VIET 良国越 233276201 1999-11-13 HSK3
LUU PHUONG THAO 刘芳草 206307385 1994-07-15 HSK3
LUU TAY TAY   215436123 1998-06-16 HSK3
NGO THI THUAN 206121840 2000-06-07 HSK3
NGO TRAN KHANH MINH 吴陈庆明 225922345 2000-05-07 HSK3
NGUYEN BICH NHU   241835632 2000-11-05 HSK3
NGUYEN HUU LINH 206123946 2000-02-01 HSK3
NGUYEN NGOC BAO HANG 阮玉宝姮 191913300 2000-08-21 HSK3
NGUYEN THAI HOANG PHUONG 阮太 黄芳 215460781 1999-04-24 HSK3
NGUYEN THANH TAM 阮清心 201855341 2001-12-27 HSK3
NGUYEN THAO SUONG   187805649 2001-06-19 HSK3
NGUYEN THI BICH NHI   215460712 2001-09-09 HSK3
NGUYEN THI HOA   212585644 1999-05-03 HSK3
NGUYEN THI HONG THAM 阮氏红深 215471324 1999-10-01 HSK3
NGUYEN THI HUONG   175024695 1998-04-04 HSK3
NGUYEN THI HUONG 阮 氏 香 044300003240 2000-02-26 HSK3
NGUYEN THI KIM THOA   215482403 1999-06-25 HSK3
NGUYEN THI MINH HUONG   206273593 2000-06-13 HSK3
NGUYEN THI THANH LAM   184311801 1999-02-02 HSK3
NGUYEN THI THANH TAM   241829486 2001-02-09 HSK3
NGUYEN THI THU DONG   206019642 1998-12-12 HSK3
NGUYEN THI THU THUY 阮氏秋水 206303182 2000-06-26 HSK3
NGUYEN THI THUY TRANG   201706002 1995-09-10 HSK3
NGUYEN THI THUY TRANG   241339605 1993-11-01 HSK3
NGUYEN THI TIEN VIEN   215432961 1998-03-27 HSK3
NGUYEN THI TIEP   206314181 2000-07-10 HSK3
NGUYEN THI TRANG 阮 氏 妝 197384112 1999-07-04 HSK3
NGUYEN THI VUI   206337314 2000-03-11 HSK3
NGUYEN TU UYEN   221476581 1999-03-14 HSK3
NGUYEN UT HUNG 阮小兴 215475612 1999-01-12 HSK3
PHAM NHA VY 范呀韦 206288836 2001-05-18 HSK3
PHAM SU DONG DUONG 范事东阳 187825303 1999-10-17 HSK3
PHAM THANH HUONG 范清香 215450632 1999-10-07 HSK3
PHAM THI HA UYEN   049300000394 2000-08-03 HSK3
PHAM THI NHU THUY 范氏如水 206275460 2000-08-04 HSK3
PHAM THI THU LIEU   215482643 1999-12-15 HSK3
PHAM TRAN KIM NGHI   206151879 1999-11-08 HSK3
PHAN THI HUYEN ANH 潘氏玄英 187804185 2000-07-06 HSK3
PHUNG KIM KHANH   231224011 1999-06-30 HSK3
PHUNG THI PHUONG LAN   205829869 1994-04-28 HSK3
TRAN HONG LONG   206319167 1999-10-05 HSK3
TRAN THI HOANG   049300000395 2000-08-28 HSK3
TRAN THI TANG 陈 氏 送 212836215 1999-08-01 HSK3
TRAN THI THU THUY 陈氏秋翠 231064052 1997-12-26 HSK3
TRAN TUYET NHI   25576500 1997-11-10 HSK3
TRAN VU HONG DAN 陈武红丹 233318471 2001-12-18 HSK3
TRUONG NU BANG CHAU   225718476 2000-03-21 HSK3
TRUONG THI THANH THUY   241801558 2000-03-04 HSK3
TU TRUONG THI NGU CHIEU 徐张御昭 201443668 1980-11-06 HSK3
VO HOANG PHUONG ANH 武黄芳英 201759218 1998-11-30 HSK3
VO THI HOA   241804955 1998-12-08 HSK3
LE THI HIEN   038185929261 1985-03-09 HSK3
TRAN THI MINH TUE   197315746 1987-01-10 HSK3
TRAN THI THANH   191708118 1989-05-12 HSK3
TRAN THI NO   205394893 1989-04-25 HSK3
CAI THUY YEN LINH   197268915 1989-06-06 HSK3
TRAN THI HIEN   197083279 1986-04-25 HSK3
NGUYEN MINH THAO   197303694 1995-10-26 HSK3
VO THI NGOC HAN   215436130 1998-02-15 HSK3
PHAM THU NGAN 范秋银 264525951 1999-11-11 HSK3

 

HSK4

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
TRAN THI LIEN 陈氏莲 206214177 2000-08-18 HSK4
TRAN THI LINH 陈氏玲 206337664 2000-02-07 HSK4
TRAN THI THANH TAM   201775459 1998-05-04 HSK4
TRAN THU HUYEN 陈秋玄 201862988 2001-09-20 HSK4
TRAN THUY NGAN 陈水银 197451621 1999-08-01 HSK4
TRAN VAN HUY 陈文辉 201662485 2001-12-26 HSK4
TRAN VAN THAI 陈文泰 132439948 2000-09-02 HSK4
TRINH THI THU HANG 郑氏秋姮 206189763 2000-01-03 HSK4
TRUONG THI HUYNH MAI 张氏黄梅 205965603 1997-05-20 HSK4
TRUONG THI THU HA 张氏秋霞 212863067 1458-05-23 HSK4
VAN THI THU HANG   205607013 1993-10-07 HSK4
VO THI HOAI THUONG 武氏怀商 187843114 2000-11-11 HSK4
VO THI MY DUYEN   215518265 2000-09-21 HSK4
VO THI THU THAO 武市秋早 206141808 1997-09-07 HSK4
VO THU THUYEN 武 秋 蝉 212677367 1998-10-15 HSK4
VUONG THIEN KIEU OANH   242009222 2004-01-20 HSK4
NGO TRUONG QUY   201804829 2000-01-04 HSK4
NGUYEN THI HOAI PHUONG 阮氏怀芳 40197000478 1997-09-29 HSK4
TA THI NGOC YEN   192099560 1998-02-22 HSK4
TRAN HUYNH HANG 陈黄恒 201575146 1990-03-26 HSK4
HO MINH HAI 胡明海 201898416 1997-11-06 HSK4
NGUYEN KHANH LY 阮庆离 044300000940 2000-10-05 HSK4
NGUYEN THI TUONG VAN 阮氏祥云 201858181 1997-02-28 HSK4
NGUYEN THI THU 阮氏书 197241698 1992-11-20 HSK4
NGUYEN THI QUYNH 阮氏琼 281176883 1998-06-04 HSK4
TRAN THI CAM HANG 陈氏锦恒 201684436 1995-08-12 HSK4
VO LE XUAN KIET 武黎春杰 215575208 2002-09-10 HSK4
PHAM VO HOAI NAM 范武怀南 201771620 1997-12-26 HSK4
LE THI THUY LINH 黎氏垂玲 201745513 1998-05-03 HSK4
NGUYEN TRAN ANH PHUONG 阮陈英方 188027808 2003-08-23 HSK4
PHAN THI THANH VAN 潘氏清云 201626680 1991-04-02 HSK4
VAN THI HUONG 文氏香 206275287 2000-07-25 HSK4
NGUYEN THI SOA 阮氏苏阿 182466958 1984-09-02 HSK4
LE DAO MINH CHAU   201838916 2002-05-29 HSK4
VO HOANG NHU NHU 武黄如柔 225578221 1995-03-06 HSK4
NGUYEN THI THAM 阮氏深 030190001275 1990-05-24 HSK4
HOANG THI QUYNH TRANG 黄琼庄 201708239 1994-03-17 HSK4
HO THI KIM DUNG 胡氏金蓉 201706985 1995-02-17 HSK4
NGUYEN THI KIM OANH 阮氏金鹰 206339362 1997-05-18 HSK4
TRAN NGOC DIEM 陈玉艳 201738691 1997-09-10 HSK4
HUYNH HUONG GIANG 黄香江 205771757 1995-12-01 HSK4
LE DAO XUAN TRANG   201756477 1996-10-06 HSK4
LE THI PHUONG TRANG 黎氏芳庄 206210323 1999-02-27 HSK4
NGUYEN THI OANH 阮氏樱 184076486 1994-03-10 HSK4
BUI THI LAN 陪氏兰 184117056 1994-03-01 HSK4
DAM PHUONG LINH   201756856 1996-05-19 HSK4
DANG THANH TRANG   201835449 2001-07-02 HSK4
DINH THI NGOC ANH   212587894 1999-11-23 HSK4
DINH HO THAO NHI 丁胡草儿 187969232 2003-10-06 HSK4
DOAN THI THU THUY 尹氏秋垂 184222375 1993-01-05 HSK4
DONG THI THU HIEP   215455909 1999-06-07 HSK4
DUONG THI HONG NHUNG   184315255 1998-11-05 HSK4
HA NGOC BAO CHAU 何玉宝珠 215528045 2000-01-12 HSK4
HO THI MY HANH 胡氏美幸 212824971 1996-06-08 HSK4
HOANG THI NGOC LUONG 黄氏玉良 201768441 1999-04-14 HSK4
LE NGUYEN THI HOANG ANH 黎阮氏黄英 192179125 1999-10-26 HSK4
LE THI HAU   215488029 1999-04-10 HSK4
LE THI KIM CHI   205800836 1996-09-06 HSK4
LE THI KIM NGAN 黎氏金银 206411200 1999-11-19 HSK4
LE THI MAI 黎氏梅 184213866 1996-04-25 HSK4
LE THI THAM 黎氏沈 212838326 2000-05-23 HSK4
LE TU QUYEN   201876338 2002-10-21 HSK4
MAI THI KIEU DIEM 梅 氏 桥 艳 205857785 1994-12-20 HSK4
NGUYEN HOANG LY LY   201639887 1991-04-04 HSK4
NGUYEN THI HOAI THU 阮氏怀秋 183917616 1992-02-29 HSK4
NGUYEN THI HONG TIEN   205536517 1992-08-08 HSK4
NGUYEN THI HUYEN   184358824 2001-11-24 HSK4
NGUYEN THI LENH THU   192138092 2001-08-14 HSK4
NGUYEN THI THANH RY   201811481 2000-06-07 HSK4
NGUYEN THI THANH THANH   206214912 2000-11-02 HSK4
NGUYEN THI THANH THANH 阮氏 青青 183994764 1993-01-22 HSK4
NGUYEN THI THANH THUY   212646285 1989-09-09 HSK4
NGUYEN THI THU HANG 阮氏秋姮 184305302 1997-06-09 HSK4
NGUYEN THI THU HIEN 阮氏秋贤 184458767 2001-12-07 HSK4
NGUYEN THI THUY PHUONG   191790233 1992-06-01 HSK4
PHAM THUY VI   241144184 1989-08-15 HSK4
PHAN KHAC NGHIA   184300157 1998-07-29 HSK4
PHAN KHAC VU   184078437 1995-07-15 HSK4
PHAN THI GAM   197439069 2000-11-20 HSK4
PHAN THI HUYEN 番氏悬 184256415 1997-10-20 HSK4
PHAN THI LINH   187809472 2000-01-08 HSK4
PHAN THI NHAT PHUONG   191862164 1995-04-21 HSK4
QUACH THI HA   183698076 1991-05-16 HSK4
TRAN DAM QUANG NGOC   201602771 1990-01-03 HSK4
TRAN THANH NGUYEN 陈清原 092189001734 1989-11-28 HSK4
NGUYEN HUYNH THANH THAO   201739174 1997-06-29 HSK4
TRAN THI HAI YEN   187738665 1999-05-20 HSK4
TRAN THI HIEN   184391805 2002-02-04 HSK4
TRAN THI LAN NHI   206411118 2000-09-16 HSK4
TRAN THI THANH PHUONG   201812583 1999-04-26 HSK4
TRAN THI THU HIEN   191994636 1999-10-12 HSK4
TRINH THI THANH TAM   206263153 1998-03-22 HSK4
TSAI NHA VAN   201784192 2001-05-03 HSK4
VO THI HA 武氏河 184309922 1999-02-26 HSK4
VO THI THAO NHI   197362300 2000-05-19 HSK4
VUONG THI NGAN HA   187801303 1999-05-16 HSK4
DANG THI THUY DUYEN   205606688 1992-06-21 HSK4
VO THI SANG 武氏瀧 187305847 1994-11-08 HSK4
BUI THI KIEU OANH 裴氏翘莺 201464817 1981-06-16 HSK4
CHAU THI KIM CUC 珠氏金菊 206224794 2000-06-27 HSK4
DANG THI HONG HIEP 邓氏红侠 201724938 1996-05-08 HSK4
DANG THI QUY 邓氏龟 206309136 2000-03-01 HSK4
DANG THI VAN HANG 邓氏云姮 197416684 2000-02-01 HSK4
DINH THI DIEN   034191002393 1991-11-22 HSK4
DINH THI THANH 丁 氏 成 206396835 2000-12-09 HSK4
DUONG THI TIET SUONG 杨氏节霜 206212365 1999-04-13 HSK4
HA THI THAM 何氏深 201758703 1990-06-24 HSK4
HO THỊ VAN ANH 胡氏云英 187718707 2000-03-04 HSK4
HOANG NHAT YEN OANH 黄日燕莺 206193979 2000-01-01 HSK4
HOANG THI NGOC LAN 黄氏玉兰 194642949 1999-05-20 HSK4
HOANG THIEN TRANG 黄天庄 187791436 2000-10-10 HSK4
HUYNH LAN ANH 黄兰英 225903416 1999-07-19 HSK4
HUYNH VAN PHUOC THAI 黄文福泰 201754368 1998-12-30 HSK4
LAI THI QUYNH TRAM   044190002251 1990-07-17 HSK4
LE THI DUYEN 黎氏缘 C6110096 1997-07-02 HSK4
LE THI LIEN 黎氏莲 184365007 2000-09-17 HSK4
LUONG THE TRINH 梁彩贞 201780361 2000-01-11 HSK4
LUONG THI THU VAN   241985272 2004-07-13 HSK4
NGO THI HANG NGA 吴氏恒娥 197346788 1995-04-30 HSK4
NGO THI HONG NHUNG 吴氏红绒 206214465 2000-01-18 HSK4
NGUYEN DUONG KIM NGAN 阮杨金银 184384741 2001-01-01 HSK4
NGUYEN MAI THUC UYEN 阮枚熟渊 201662670 1995-07-30 HSK4
NGUYEN THI CAM VY   206331377 1999-03-12 HSK4
NGUYEN THI DANH 原名 192060470 1997-10-20 HSK4
NGUYEN THI HANG   184410541 2000-03-13 HSK4
NGUYEN THI LAN 阮氏兰。 212485299 1997-08-24 HSK4
NGUYEN THI MY LAN 阮氏美兰 212862816 2001-06-06 HSK4
NGUYEN THI NGOC HUONG 阮氏玉香 183985712 1993-09-20 HSK4
NGUYEN THI THACH THAO   206241993 1998-05-06 HSK4
NGUYEN THI THAO PHUC 阮氏草福 201693744 1996-02-18 HSK4
NGUYEN THI THIEN NHON 阮氏善人 221218023 1989-09-09 HSK4
NGUYEN THI THUY NHU   191997066 2000-01-07 HSK4
NGUYEN THI THUY TRANG 阮氏垂庄 233192524 1995-01-29 HSK4
NGUYEN THI TO NHU 阮氏苏如 192128725 1999-02-15 HSK4
NGUYEN THI TRANG 阮氏庄 197392661 2000-02-07 HSK4
NGUYEN THI VI 阮氏薇 206307793 2000-02-21 HSK4
NGUYEN THI VY NGOC 阮氏微玉 206366150 2000-04-03 HSK4
PHAM HUYNH NHI   241587555 1997-02-07 HSK4
PHAM THI HA NINH 范氏河宁 184365238 2000-04-16 HSK4
PHAM THI THU HA 范 氏 秋 何 206263633 1997-06-25 HSK4
PHAM THI THU HA 范氏秋荷 212863090 2000-07-26 HSK4
PHAM THI THU TUYEN   212482232 1997-01-04 HSK4
PHAN THI THANH THUY 潘氏青翠 206289644 1999-09-20 HSK4
TRAN HUU THANH   048094000107 1994-03-10 HSK4
TRAN THI DUNG TRUYEN 陈氏容传 201730366 1997-08-08 HSK4
TRAN THI GAM 陈氏锦 241462155 1994-06-10 HSK4
TRAN THI LAN ANH   201785006 1997-07-07 HSK4
DUONG THI DUNG   184305596 2000-06-06 HSK4
LE THI NGUYET 黎氏月 183734921 1989-01-01 HSK4
TRAN THI THU THUY 陈氏秋水 184410822 2002-01-01 HSK4
NGUYEN VAN QUOC   045087000233 1987-12-20 HSK4
NONG KHANH TUNG   231234583 1997-05-05 HSK4
NGUYEN THI THUY TRANG   201706002 1995/9/10 HSK4

 

HSK5

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
DO THI XUAN HUONG 杜氏春香 206184455 1999-01-03 HSK5
NGUYEN HO THANH NGAN 阮胡清银 201771929 1999-05-21 HSK5
NGUYEN HOANG PHUONG ANH   C3474725 1999-06-29 HSK5
NGUYEN LUONG BANG 阮良平 182485026 1982-10-08 HSK5
NGUYEN THI DIEU THANH   194569682 1996-08-17 HSK5
NGUYEN THI DUNG 阮氏蓉 184365021 2000-06-08 HSK5
NGUYEN THI TRINH 阮氏贞 212481316 1996-06-10 HSK5
PHAN THI THANH LAN 潘氏清兰 197435236 2000-06-14 HSK5
TRAN THI HA 陈氏河 191965982 1998-09-06 HSK5
TRAN THI LE TRINH 陈氏丽贞 201674469 1996-11-29 HSK5
TRAN THI NHI NUONG 陈氏二娘 212831186 1998-11-01 HSK5
TRAN THI VINH YEN 陳氏永安 184353653 1999-05-20 HSK5
VO THI THANH TAM 武氏青心 C5920072 1996-06-16 HSK5
HUYNH THI BAO TRAM 黄氏宝簪 191919706 2002-09-06 HSK5
NGO THI HOA 吴氏花 192099653 1998-04-12 HSK5
NGUYEN THI THU HUYEN 阮氏秋玄 184058659 1994-06-02 HSK5
NGUYEN GIANG THU 阮江书 191897061 1997-02-21 HSK5
HOANG THI HOAI THUONG 黄氏怀苍 044300002973 2000-01-15 HSK5
LE NGUYEN TRAM ANH 黎阮簪缨 C9474399 2000-03-26 HSK5
LE THI TUONG VY   206286080 2000-09-11 HSK5
NGUYEN THI NGOC ANH 阮氏玉映 191910671 2000-06-23 HSK5
NGUYEN THI TU ANH   184323030 1997-07-02 HSK5
PHAM THI HONG NHAN   205339545 1989-01-16 HSK5
LE THI THUY TRANG   C4041259 1993-08-22 HSK5
DOAN PHAM LINH DAN 段范灵丹 201694075 1997-03-19 HSK5
TRAN THI HANG 陈氏姮 184264566 1997-10-13 HSK5
NGUYEN THI XUAN HIEN   201497365 1984-03-16 HSK5
TRAN THUY NGAN 陈水银 197451621 1999-08-01 HSK5

 

HSK6

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
TRAN LE THANH VY 陈黎清薇 B7997663 1995-07-02 HSK6
NGUYEN THI MY HUYEN 阮氏美玄 201695219 1994-08-06 HSK6
LAM THI THUY CHAU 林氏翠珠 C8704967 1997-03-24 HSK6
TRAN THI NGOC QUY 陈玉贵 191743402 1992-10-03 HSK6
LE VIET HOANG 黎曰皇 201894957 2004-10-20 HSK6
TRAN THI YEN LY 陈氏燕鹂 201674906 1993-12-31 HSK6
THAN THI NGOC DIEP 申氏玉蝶 C3220534 2000-08-14 HSK6
NGUYEN NGUYEN KHAI 阮源凯 C2907419 1997-10-12 HSK6
TO MINH MAN 苏明敏 206200691 1998-10-15 HSK6
PHAM THI THU HIEN 范氏秋贤 197295608 1994-10-30 HSK6
NGUYEN THI SON 阮氏山 197396157 1986-03-25 HSK6
LE DINH LUAN   230766722 1990-11-24 HSK6

 

HSKK

证件姓名 HỌ TÊN 中文姓名 性别 GT 证件编号 SÓ CMND/HC 出生日期 NS 考试科目 CẤP ĐỘ
NGO THI BINH MINH 吴氏平明 197440955 1999-01-03 HSKK(TC)
HUYNH VAN HIEU 黄文孝 225714305 1998-09-05 HSKK(TC)
LE THI ANH HUE   201776677 1999-02-13 HSKK(TC)
DAO THI TRANG NHUNG   206296052 1999-11-11 HSKK(TC)
NGUYEN THI NHU PHUONG   C6346493 1999-06-01 HSKK(TC)
HOANG THI BICH HAU   025096483 1992-06-20 HSKK(TC)
NGUYEN HOANG LY LY   201639887 1991-04-04 HSKK(TC)
TA THI NGOC YEN 谢氏玉燕 192099560 1998-02-22 HSKK(TC)
PHAN THI THANH VAN 潘氏清云 201626680 1991-04-02 HSKK(TC)
LUU DUC HOA 刘德华 201806068 1998-09-09 HSKK(TC)
TRAN THANH NGUYEN 陈清原 092189001734 1989-11-28 HSKK(TC)
TRAN THI YEN LY 陈氏燕鹂 201674906 1993-12-31 HSKK(CC)
THAN THI NGOC DIEP 申氏玉蝶 C3220534 2000-08-14 HSKK(CC)
HUYNH THI BAO TRAM 黄氏宝簪 191919706 2002-09-06 HSKK(CC)
NGUYEN NGUYEN KHAI 阮源凯 C2907419 1997-10-12 HSKK(CC)
HOANG THI HOAI THUONG   044300002973 2000-01-15 HSKK(CC)
LE NGUYEN TRAM ANH   C9474399 2000-03-26 HSKK(CC)
LE THI TUONG VY   206286080 2000-09-11 HSKK(CC)
NGUYEN THI NGOC ANH   191910671 2000-06-23 HSKK(CC)
NGUYEN THI TU ANH   184323030 1997-07-02 HSKK(CC)
PHAM THI HONG NHAN   205339545 1989-01-16 HSKK(CC)
PHAM THI THU HIEN   197295608 1994-10-30 HSKK(CC)
LE THI THUY TRANG   C4041259 1993-08-22 HSKK(CC)
DOAN PHAM LINH DAN   201694075 1997-03-19 HSKK(CC)
NGO THI HOA 吴氏花 192099653 1998-04-12 HSKK(CC)
NGUYEN THI THU HUYEN 阮氏秋玄 184058659 1994-06-02 HSKK(CC)
TO MINH MAN 苏明敏 206200691 1998-10-15 HSKK(CC)
NGUYEN GIANG THU 阮江书 191897061 1997-02-21 HSKK(CC)
NGUYEN THI SON 阮氏山 197396157 1986-03-25 HSKK(CC)
TRAN THI HANG 陈氏姮 184264566 1997-10-13 HSKK(CC)
NGUYEN THI XUAN HIEN   201497365 1984-03-16 HSKK(CC)
NGO THI HONG QUYEN   201709580 1995-09-14 HSKK(TC)
DO MINH QUOC 杜明国 201756473 1997-02-17 HSKK(TC)
NGUYEN DINH SANG   206209327 1999-08-15 HSKK(TC)
VU QUOC NAM 武国南 206163592 1997-03-12 HSKK(TC)
HO THI THU HIEN 胡氏秋贤 205720548 1995-09-19 HSKK(TC)
BUI THI NGOC 裴氏玉 206221029 1999-04-17 HSKK(TC)
NGUYEN THI THUY TRANG 阮氏垂庄 233192524 1995-01-29 HSKK(TC)
LAM THI NHAN   201561254 1983-09-09 HSKK(TC)
PHAN THI THANH LAN 潘氏清兰 197435236 2000-06-14 HSKK(TC)
NGUYEN THI THACH THAO   206241993 1998-05-06 HSKK(TC)
NGUYEN THI THAM 阮氏深 30190001275 1990-05-24 HSKK(TC)
DO THI XUAN HUONG 杜氏春香 206184455 1999-01-03 HSKK(CC)
NGUYEN HO THANH NGAN 阮胡清银 201771929 1999-05-21 HSKK(CC)
NGUYEN HOANG PHUONG ANH   C3474725 1999-06-29 HSKK(CC)
NGUYEN LUONG BANG 阮良平 182485026 1982-10-08 HSKK(CC)
NGUYEN THI DIEU THANH   194569682 1996-08-17 HSKK(CC)
NGUYEN THI DUNG 阮氏蓉 184365021 2000-06-08 HSKK(CC)
NGUYEN THI TRINH 阮氏贞 212481316 1996-06-10 HSKK(CC)
PHAN THI THANH LAN 潘氏清兰 197435236 2000-06-14 HSKK(CC)
TRAN THI HA 陈氏河 191965982 1998-09-06 HSKK(CC)
TRAN THI LE TRINH 陈氏丽贞 201674469 1996-11-29 HSKK(CC)
TRAN THI NHI NUONG 陈氏二娘 212831186 1998-11-01 HSKK(CC)
TRAN THI VINH YEN 陳氏永安 184353653 1999-05-20 HSKK(CC)
VO THI THANH TAM 武氏青心 C5920072 1996-06-16 HSKK(CC)
TRAN LE THANH VY 陈黎清薇 B7997663 1995-07-02 HSKK(CC)
NGUYEN THI MY HUYEN 阮氏美玄 201695219 1994-08-06 HSKK(CC)
LAM THI THUY CHAU 林氏翠珠 C8704967 1997-03-24 HSKK(CC)
TRAN THI NGOC QUY 陈玉贵 191743402 1992-10-03 HSKK(CC)
LE VIET HOANG 黎曰皇 201894957 2004-10-20 HSKK(CC)
TRAN THUY NGAN 陈水银 197451621 1999-08-01 HSKK(CC)
LE DINH LUAN 黎小伦 230766722 1990-11-24 HSKK(CC)