HSK Đà Nẵng là Điểm Tổ chức thi Khảo sát tiếng Trung Quốc chuẩn quốc tế HSK-HSKK do Tổng viện Khổng Tử-Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc hiện nay là Công ty khoa học kỷ thuật Khảo thí Hán ngữ Bắc Kinh (Bộ giáo dục Trung Quốc) ủy quyền.

       HSK Đà Nẵng là Điểm thi duy nhất tại miền Trung tổ chức thi HSK hàng tháng trong năm.